Tax Free

REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w naszym sklepie przez osoby, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE. Wartość zakupów dokonanych w naszym sklepie w danym dniu musi przewyższyć kwotę brutto 200 PLN. Kupujący chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w procedurze TAX FREE powinien: 

 1. Poinformować o tym w złożonym zamówieniu w polu „Zostaw wiadomość”. Ponadto musi podać serię, numer oraz nazwę kraju swojego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego. Dokumenty TAX FREE wystawiane będą wyłącznie do zamówień z formą płatności „przedpłata”. 

 2. Po zrealizowaniu zamówienia kupujący dostaje wraz z towarem od naszej firmy paragon z kasy rejestrującej oraz dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 3. Z dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej. 

 4. Na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” muszą być dane kupującego takie jak nazwisko i imię, adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz dane z paszportu lub innego dokumentu podane w punkcie 3. 

 5. Kupujący podpisuje się wyraźnie w miejscu wykropkowanym pod swoim nazwiskiem i imieniem w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 6. Kupujący z towarem i dokumentami podanymi powyżej przekracza granicę Unii Europejskiej. 

 7. Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej i dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 8. Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisać miejsce i datę wywozu. 

 9. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu upoważnia do zwrotu podatku VAT. 

 10. Zwrot odbiera klient w kasach TAX FREE REFUND

 11. Kopię dokumentu z podpisem klienta proszę dostarczyć na adres: WÓZKI al. Solidarności 78, 00-145 Warszawa, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. 

 12. Paragon z kasy rejestrującej jest podstawą reklamacji więc prosimy o sxerowanie go i trzymanie kopi z kartą gwarancyjną 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok) 

 

THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

TAX FREE is this the possibility of the return of the tax of VAT from bought goods and services in our shop by the persons who do not possess the place of solid residence on the territory of UE. The value of accomplished purchases in our shop in the given day has to top the sum of the gross 300 PLN. Customers who would like to benefit from the above offer of the return of the tax ought to consider the following procedure TAX FREE: 

 1. To inform about this in the folded order in the field „Zostaw wiadomość”. Moreoverthe customer has to fill in the information about the series, the number and name the country of passport or another document presenting the buyer identity. The „TAX FREE” documents are only given for prepayd orders. 

 2. Altogether with goods from our company the customer receives, after accomplishing the order, the fiscal cash desk receipt and the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 3. Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” results in the sum of the tax paid altogether with the purchased goods or service which he equals tax on the receipt from fiscal cash desk recording. 

 4. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” has to include information about the customer such as surname and name, address (country, locality, the name of street, the number of house or premises) and data included in passport or another document mentioned in point 3. 

 5. The customer clearly signs up in place dotted under his surname and name in the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 6. Customers cross the border of the European Union altogether with the above mentioned documents. 

 7. While crossing the border of European Union customers should show goods and the receipt from the fiscal cash desk to customs officer in the intact statealong with the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 8. Customs officer has the duty to stamp the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” and to write place and the date of transportation. 

 9. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”stamped by the customs officer of European Union and the written date and the place of transportation authorizes to the return of the tax of VAT. 

 10. The customer with that form is entitled to claim the cash at the TAX FREE REFUND points 

 11. Please deliver the copy of the document with the customer's signature to the address: WÓZKI al. Solidarności 78 00-145Warszawa , not later than in the last day of the third following month after the month in which the purchase took place. 

 12. Customers should xerox the receipt for the possibility of complaint due to guarantee 

The law regulates the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree. Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r) 

tabela zwrotu


WÓZKI 101

Salon powstał z myślą o ludziach ceniących sobie światowe trendy, wysoką jakość i pękny design. Oferujemy wózki, foteliki i akcesoria wiodących marek takich jak Bugaboo, Cybex, JOOLZ, Stokke, Mutsy, Mamas & Pappas, Baby Jogger i wiele innych.

Al. Solidarności 101
00-144 Warszawa

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Piątek: 11:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 16:00

KONTAKT

poczta@wozki-foteliki.pl
tel. stac.: 22 620 93 33
tel. kom.: 606 477 878

LULU WARSZAWA

Unikalny BABY boutique z mebelkami, akcesoriami i zabawkami niemowlęcymi. Nieprzeciętne i nowoczesne dodatki pomogą Ci stworzyć wymarzony pokoik. Jak zwykle współpracujemy z najlepszymi markami, m. in. STOKKE, Done by Deer, Jellycat, Elodie Details.

Al. Solidarności 78
00-145 Warszawa

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Piątek: 11:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 16:00

KONTAKT

kontakt@luluwarszawa.pl
tel. stac.: 22 620 77 77
tel.kom.: 505 827 255

www.luluwarszawa.pl

Copyright © 2018 wozki-foteliki.pl
Realizacja: PROPERART