0,00  zł

Koszyk jest pusty

lekkie spacerówki warszawa

regulamin

Zamówienie w Sklepie Internetowym WÓZKI-FOTELIKI może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP. 

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wozki-foteliki.pl jest:

Barbara Czapkiewicz "Wózki
al.Solidarności 78
00-145 Warszawa
NIP: 526-005-00-49
REGON: 011031450

Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach www sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. 

Z oferty sprzedaży wyłączone są produkty firmy Nomi, Mima oraz produkt Peg-Perego Book 500 Elite, Peg-Perego Team Pop-Up 3w1, Peg-Perego Team Elite 3w1,  przedstawione są wyłącznie w celach informacyjnych.

Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a realizacja zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. W przypadku artykułów niedostępnych w chwili zamówienia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem uzgodnienia terminu dostawy.       

 • Przy zamówieniach jednorazowych których wartość przekracza 799zł dostawa przesyłki do 30 kg jest bezpłatna.
 • Jeżeli towar dostarcza firma kurierska, należność za zamówiony towar pobiera kurier w chwili jego dostarczenia lub dostawa jest realizowana jeśli klient wpłacił pełną sumę na konto firmy Wózki. 
 • W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. 
 • Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
 • Produkty posiadają gwarancje producenta której podstawą jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu. 
 • Po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów, zamawiający otrzyma wiadomość elektroniczną będącą w a r u n k o w y m potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będą wysyłane najpóźniej 2 dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu. 
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy. 
 • Zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone w wymienionym wyżej terminie, należy uważać za odrzucone. 
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat pełną informację w sposób określony powyżej.
 • W przypadku zamówień nietypowych lub konieczności sprowadzenia zamawianego towaru z zagranicy, przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia sprzedawca może zażądać od klienta wpłacenia zaliczki w max. wysokości 10% uzgodnionej ceny. 
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service, Poczty Polskiej lub transportem własnym. 
 • Standardowo koszt przesyłki wynosi 15 złotych za przesyłkę do 30kg i nie zawiera w sobie kosztów pobrania należności za towar przez kuriera, przesyłka kurierska pobraniowa wynosi 20zł za przesyłkę do 30kg, wszystkie przesyłki są ubezpieczone. 
 • Doręczenie zamówionego towaru realizowane jest przez firmę kurierską bez gwarancji określonej godziny dostawy.   
 • Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). 
 • Odbiór przesyłki należy pokwitować kurierowi własnoręcznym podpisem. Po pokwitowaniu i ewentualnej zapłacie za odbierany towar można otworzyć przesyłkę. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na kupującego. 

 

FORMY PŁATNOŚCI:

Gotówka przy odbiorze przesyłki  
Klient powinien odliczyć gotówką kwotę określoną w potwierdzeniu zamówienia i przekazać ją kurierowi, koniecznie za pokwitowaniem. 

Przelew bankowy
Klient powinien wpłacić wymienioną w zamówieniu kwotę na podany mu drogą elektroniczną numer konta. 
NUMER KONTA: 96 1090 1056 0000 0000 0603 2008
WÓZKI
al. Solidarności 78
00-145 Warszawa, NIP: 526-005-00-49

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.  Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@wozki-foteliki.pl

Reklamacje:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o składaniu reklamacji na adres mailowy poczta@wozki-foteliki.pl lub zgłoszenie reklamacji osobiście w naszym salonie (WÓZKI al. Solidarności 101, 00-145 Warszawa). Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia  reklamacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową lub pisemnie.

 

wózki dziecięce warszawa

REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w naszym sklepie przez osoby, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE. Wartość zakupów dokonanych w naszym sklepie w danym dniu musi przewyższyć kwotę brutto 300 PLN. Kupujący chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w procedurze TAX FREE powinien: 

 1. Poinformować o tym w złożonym zamówieniu w polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie”. Ponadto musi podać serię, numer oraz nazwę kraju swojego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego. Dokumenty TAX FREE wystawiane będą wyłącznie do zamówień z formą płatności „przedpłata”. 
 2. Po zrealizowaniu zamówienia kupujący dostaje wraz z towarem od naszej firmy paragon z kasy rejestrującej oraz dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 
 3. Z dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej. 
 4. Na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” muszą być dane kupującego takie jak nazwisko i imię, adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz dane z paszportu lub innego dokumentu podane w punkcie 3. 
 5. Kupujący podpisuje się wyraźnie w miejscu wykropkowanym pod swoim nazwiskiem i imieniem w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 
 6. Kupujący z towarem i dokumentami podanymi powyżej przekracza granicę Unii Europejskiej. 
 7. Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej i dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 
 8. Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisać miejsce i datę wywozu. 
 9. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu upoważnia do zwrotu podatku VAT. 
 10. Zwrot odbiera klient w kasach TAX FREE REFUND 
 11. Kopię dokumentu z podpisem klienta proszę dostarczyć na adres: WÓZKI al.Solidarności 78 00-145Warszawa, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. 
 12. Paragon z kasy rejestrującej jest podstawą reklamacji więc prosimy o sxerowanie go i trzymanie kopi z kartą gwarancyjną 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok) 

 

THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

TAX FREE is this the possibility of the return of the tax of VAT from bought goods and services in our shop by the persons who do not possess the place of solid residence on the territory of UE. The value of accomplished purchases in our shop in the given day has to top the sum of the gross 300 PLN. Customers who would like to benefit from the above offer of the return of the tax ought to consider the following procedure TAX FREE: 

 1. To inform about this in the folded order in the field „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie”. Moreoverthe customer has to fill in the information about the series, the number and name the country of passport or another document presenting the buyer identity. The „TAX FREE” documents are only given for prepayd orders. 
 2. Altogether with goods from our company the customer receives, after accomplishing the order, the fiscal cash desk receipt and the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 
 3. „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” results in the sum of the tax paid altogether with the purchased goods or service which he equals tax on the receipt from fiscal cash desk recording. 
 4. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” has to include information about the customer such as surname and name, address (country, locality, the name of street, the number of house or premises) and data included in passport or another document mentioned in point 3. 
 5. The customer clearly signs up in place dotted under his surname and name in the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 
 6. Customers cross the border of the European Union altogether with the above mentioned documents. 
 7. While crossing the border of European Union customers should show goods and the receipt from the fiscal cash desk to customs officer in the intact statealong with the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 
 8. Customs officer has the duty to stamp the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” and to write place and the date of transportation. 
 9. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”stamped by the customs officer of European Union and the written date and the place of transportation authorizes to the return of the tax of VAT. 
 10. The customer with that form is entitled to claim the cash at the TAX FREE REFUND points 
 11. Please deliver the copy of the document with the customer's signature to the address: WÓZKI al.Solidarności 78 00-145Warszawa , not later than in the last day of the third following month after the month in which the purchase took place. 
 12. Customers should xerox the receipt for the possibility of complaint due to guarantee 

The law regulates the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree. Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r)